Văn hoá doanh nghiệp

Tầm nhìn doanh nghiệp

Đóng một tàu sân bay máy xây dựng và đúc một thương hiệu hàng thế kỷ.

Sứ mệnh doanh nghiệp

Máy móc xây dựng, đi kèm với "núi xa".

Tinh thần doanh nghiệp

Đoàn kết và hợp tác, làm việc ổn định và trung thực.

Nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp

Chất lượng tạo nên thương hiệu và vận hành tương lai một cách chính trực.

Tinh thần kỷ nguyên mới của doanh nghiệp

Tạo lợi thế cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ.

Enterprise-Culture1
Enterprise-Culture2
Enterprise-Culture3
Enterprise-Culture4
Enterprise-Culture5
Enterprise-Culture6
Enterprise-Culture7
Enterprise-Culture8
Enterprise-Culture9
Enterprise-Culture10